abgewöhnen /vt/
Definition:

iska dhaafid, iska deyn, iska joojin (wax caado kuu ahaa iwm)