abbestellen /vt/
Definition:

dalab joojin, dalab ka noqon (joojinta, ka noqoshada wax la dalbaday intaan la keenin).