TermDefinitionTags
abwesendmaqan, aan joogin...
Abwesenheitmaqnaan|ta...
abwichentirtirid, masixid...
abzahlenbixin, dhiibid (deyn iwm)...
Abzahlungbixin|ta, dhiibid|da (deyn iwm)...
Abzeichencalaamad|da, astaan|ta, tilmaan|ta...
abzeichnenka sawirid...
abziehenka jarid, ka goyn (xisaab iwm). ka siibid, ka bixin...
Achselkilkil|sha...
acht sideed (8)...
achtenixtiraamid, dhawrid. vi. faajignaan, digtoonaan, is jirid...
achtgeben(iska) ilaalin, ka faajignaan, iska jirid...
achtlosfaajignaan la'aan, digtooni la'aan...
Achtungixtiraam|ka, faajignaan|ta, digtoonaan|ta...
Achtung!is jir! digtoonow! faajignow...
achtzehnsideed iyo toban (18)...
achtzig sideetan...
achtziger sideetanaad, sideetameedyadii...
Acker beer|ta...
Ackerbau dhulbeeraad|ka, dhulka beeraha loo isticmaalo...
Adapter qaybiso|da (koronto iwm)...
addieren isu geyn, ku darid (xisaab)...
Ader xidid|ka...
Adjektiv tilmaame (naxwe)...
Adler gorgor|ka...
Administration maamulka|ka...
Administratormaamule...
administrierenmaamulid...
Admiral hogaamiye sare ee ciidan badeed...
adoptieren korin, korsan, waalid u noqon (ilmo aadan dhalin)...
Adoption korinta, waalin u noqoshada (ilmo aadan dhalin)...
Adreßbuch buugga cinwaanada...
Adresse cinwaan|ka...
adressieren cinwaan uga dhigid, ku hagaajin (warqad qof iwm)...
Adverb fal tilmaame (naxwe)...
Affe Daanyeer|ka...
Afrika Afrika...
Afrikaner Afrikaan (Qof)...
afrikanisch Afrikaan (luuqad, af iwm)...
After futo|da, dabada...
Agent jaajuus|ka, basaas|ka...
Agentur wakaalad|da, sharkad|da...
Aggression weerar|ka (weerar gardarro ah bilaabidda)...
aggressiv gardaran, dagaal badan...
Ägypten Masar (wadan)...
Ägypter Masari, Masaari (Qof)...
Ahn ab|ka, isir|ka...
ähneln shabihid, u ekaan...
ahnen malayn. dareemid...
ähnlich u eg, shabaha...
Ähnlichkeit u ekaanta, shabihidda...
Ahnung malo|da. dareen|ka...
ahnungslos war la', war moogan, aan ka warqabin...
Akademie macshad|ka...
Akku bateri(ga) (siiba bateri markuu dhamaadaba la buuxiyo oo dabka lagu soo celiyo)...
Akte fayl|ka...
Aktie saami|ga (lacag)...
Aktion fal|ka, dhaqdhaqaaq|a, xarako|da. waxqabad|ka...
aktiv firfircoon, karti leh...
Aktivität dhaqdhaqaaq|a...
aktuell cusub, joogto ah...
akzeptieren ogolaan, yeelid, aqbalid (arin, war iwm)...
Alarm digniin|ta (qaylo)...
Albanien Albaaniya (wadan Yurub kamida)...
albanisch albaanish (luuqad, af)...
albern doqon (ah), dabaal (ah)...
Algebra aljabro|da (xisaab)...
Algerien Aljeeriya...
Algerier Aljeeriyaan (Nin)...
Alibi bar ka ahaan|ta (ka maqnaanshaha meel uu danbi iwm ka dhacay)...
Alkohol aalkolo|da, khamri|ga, khamro|da...
All caalam|ka, uun|ka...